BIỂU MẪU 23

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của Trường Đại học Quốc tế, năm học 2015-2016

TT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Chức danh

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và theo NĐ 116

Các HĐ khác

Giáo sư

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trình độ khác

 

Tổng số giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên

359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn

158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Khoa Quản trị Kinh Doanh

44

13

31

 

1

16

28

 

 

 

 

2

Khoa Công nghệ Sinh học

27

8

19

 

8

23

4

 

 

 

 

3

Khoa Điện tử Viễn thông

14

3

11

1

 

10

4

 

 

 

 

4

Khoa Công nghệ Thông tin

13

6

7

 

 

7

6

 

 

 

 

5

Bộ môn Kỹ thuật Y sinh

10

 

10

1

 

8

2

 

 

 

 

6

Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

12

 

12

 

 

5

7

 

 

 

 

7

Bộ môn Anh

13

3

10

 

 

1

12

 

 

 

 

8

Bộ môn Toán

9

4

5

2

4

9

 

 

 

 

 

9

Bộ môn Vật lý

2

1

1

 

1

2

 

 

 

 

 

10

Bộ môn Kỹ thuật xây dựng

9

4

5

 

3

6

3

 

 

 

 

11

Trung tâm Khu vực miền Nam về giáo dục và phát triển bền vững

4

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

12

Tổ Giáo dục thể chất

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Cán bộ quản lý và chuyên viên, nhân viên

201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

Phó Hiệu trưởng

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3

Phòng Tổ chức Hành chính

11

3

8

 

 

 

3

8

 

 

 

4

Phòng Đào tạo Đại học

12

3

9

 

 

 

6

6

 

 

 

5

Phòng Đào tạo Sau Đại học

5

 

5

 

 

 

3

2

 

 

 

6

Phòng Quản lý Khoa học

6

1

5

 

 

 

1

5

 

 

 

7

Phòng Quan hệ Đối ngoại

8

 

8

 

 

 

5

3

 

 

 

8

Phòng Quản trị Thiết bị

21

5

16

 

 

 

3

11

1

6

 

9

Phòng Kế hoạch Tài chính

9

4

5

 

 

 

2

7

 

 

 

10

Phòng Công tác Sinh viên

7

2

5

 

 

 

3

4

 

 

 

11

Trung tâm Quản lý chất lượng giáo dục

6

 

6

 

 

 

6

 

 

 

 

12

Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

6

1

5

 

 

 

4

2

 

 

 

13

Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin

7

1

6

 

 

 

3

4

 

 

 

14

Trung tâm Khu vực miền Nam về giáo dục và phát triển bền vững

2

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

15

Thư viện

5

 

5

 

 

 

1

4

 

 

 

16

Đoàn Thanh Niên

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

17

Chuyên viên Khoa Quản trị Kinh Doanh

12

 

12

 

 

 

7

5

 

 

 

18

Chuyên viên Khoa Công nghệ Sinh học

18

 

18

 

 

 

13

5

 

 

 

19

Chuyên viên Khoa Điện tử Viễn thông

9

 

9

 

 

 

1

8

 

 

 

20

Chuyên viên Khoa Công nghệ Thông tin

8

 

8

 

 

 

3

5

 

 

 

21

Chuyên viên Bộ môn Kỹ thuật Y sinh

7

 

7

 

 

 

4

3

 

 

 

22

Chuyên viên Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

9

 

9

 

 

 

4

5

 

 

 

23

Chuyên viên Bộ môn Anh

3

1

2

 

 

 

 

3

 

 

 

24

Chuyên viên Bộ môn Toán

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

25

Chuyên viên Bộ môn Vật lý

2

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

26

Chuyên viên Bộ môn Kỹ thuật xây dựng

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

27

Nghiên cứu viên Khoa Công nghệ Sinh học

12

 

12

 

 

 

12

 

 

 

 

28

Nghiên cứu viên Khoa Điện tử Viễn thông

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

29

Nghiên cứu viên Khoa Công nghệ Thông tin

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

30

Nghiên cứu viên Bộ môn Kỹ thuật Y sinh

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

31

Nghiên cứu viên Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

32

Nghiên cứu viên Bộ môn Vật lý

2

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

33

Ban Quản lý dự án

3

 

3

 

 

1

2

 

 

 

 

 


Đối tác