BIỂU MẪU 22

(Kèm theo Công văn số 5496/BGDĐT-KHTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học

Năm học 2015 - 2016

STT

Nội dung

Đơn vị

tính

Tổng số

I

Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụng

ha

11,52

II

Số cơ sở đào tạo

cơ sở

03

III

Diện tích xây dựng

m2

30.591

IV

Giảng đ­ường/phòng học

m2

2.882/2.992

1

Số phòng học

phòng

77

2

Diện tích

m2

5.874

V

Diện tích hội tr­ường

m2

1.773

VI

Phòng máy tính

 

 

1

Diện tích

m2

252

2

Số máy tính sử dụng được

máy tính

151

3

Số máy tính nối mạng ADSL

máy tính

151

VII

Phòng học ngoại ngữ

 

 

1

Số phòng học

phòng

3

2

Diện tích

m2

218

3

Số thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sx)

Thiết bị

 

VIII

Thư­ viện

 

 

1

Diện tích

m2

1435

2

Số đầu sách

quyển

120.000

IX

Phòng thí nghiệm

 

 

1

Diện tích

m2

3203

2

Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)

thiết bị

 

X

Xư­ởng thực tập, thực hành

 

 

1

Diện tích

m2

750

2

Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)

thiết bị

 

XI

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý

 

 

1

Số sinh viên ở trong KTX

sinh viên

 

2

Diện tích

m2

 

3

Số phòng

phòng

 

4

Diện tích bình quân/sinh viên

m2/sinh viên

 

XII

Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc cơ sở đào tạo quản lý

m2

1.671

XII

Diện tích nhà văn hóa

m2

 

XIII

Diện tích nhà thi đấu đa năng

m2

 

XIV

Diện tích bể bơi

m2

 

XV

Diện tích sân vận động

m2

582

 

Đối tác