CÔNG KHAI GIÁO DỤC

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, và công văn số 5496/BGDĐT-KHTC ngày 08/11/2016 về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2015-2016, Trường Đại học Quốc tế xin báo cáo thực hiện quy chế công khai như sau:

1. Về nội dung công khai.

a) Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

  • Công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường theo biểu mẫu 20.
  • Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2015 có việc làm theo biểu mẫu 21. Ghi chi tiết theo từng trình độ đào tạo.

b) Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

  • Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo theo biểu mẫu 22
  • Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn biểu mẫu 23
2. Về hình thức công khai.

Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử www.hcmiu.edu.vn và công khai tại trường trên các bảng thông báo. BIỂU TỔNG HỢP
 

Đối tác