1. Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2016 theo ngành đào tạo: file đính kèm
  2. Quy trình khảo sát: file đính kèm
  3. Kế hoạch và Phương pháp khảo sát: file đính kèm

Công tác khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp được nhà trường thực hiện định kỳ hàng năm bằng nhiều phương pháp khác nhau (khảo sát online bằng google form, khảo sát qua email, khảo sát qua điện thoại, qua facebook…), trong đó các phương pháp khảo sát qua điện thoại và facebook được sử dụng chủ yếu. Việc khảo sát này do các Khoa/BM thực hiện cùng với sự phối hợp từ các phòng ban, Trung tâm có liên quan (Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Công tác Sinh viên, Trung tâm Quản lý chất lượng giáo dục).

Nội dung khảo sát bao gồm các nội dung: thông tin cá nhân (họ tên, ngành, khoa, niên khóa và năm tốt nghiệp, số điện thoại, email); thông tin việc làm (tên công ty, địa chỉ công ty, khu vực làm việc); thông tin học nâng cao (sau đại học, văn bằng 2…).

4. Danh sách sinh viên tốt nghiệp được khảo sát: file đính kèm

5. Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 2016: file đính kèm

Đối tác