Giới thiệu

Trung Tâm Quản lý Chất lượng Giáo dục trường ĐHQT được thành lập theo quyết định số 142/QĐ-ĐHQT-TCHC, ngày 13/05/2008.

Chức năng và nhiệm vụ:

Chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc để xây dựng cơ chế, thực hiện thu thập, lưu trữ thông tin, báo cáo về các mặt hoạt động của nhà trường theo bộ tiêu chuẩn chất lượng hiện hành.

Xây dựng và triển khai các kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng.

Tư vấn cho Ban Giám Hiệu về các biện pháp và kế hoạch cải tiến hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.


Là bộ phận thường trực giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá của đơn vị thực hiện kiểm toán và kiểm định chất lượng.

Tham gia các đoàn đánh giá ngoài theo kế hoạch của nhà trường.

Nhân sự:

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ e-mail

Huỳnh Khả

Trưởng Trung tâm

hktu@hcmiu.edu.vn

Đinh Quang

Khải

Chuyên viên

dqkhai@hcmiu.edu.vn

Nguyễn Thị Thu

Thảo

Chuyên viên

thaontt@hcmiu.edu.vn

Lê Thúy

Hằng

Chuyên viên

lthang@hcmiu.edu.vn

Nguyễn Thị Bích

Thư

Chuyên viên

ntbthu@hcmiu.edu.vn

Trần Thanh

Phong

Chuyên viên

ttphong@hcmiu.edu.vn

 

Đối tác