A. Tầm nhìn

Đến năm 2020, trường Đại học Quốc tế trở thành một trường đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam; là cơ sở đào tạo nhận được sự hợp tác tin cậy của các đối tác giáo dục và nghiên cứu khoa học có uy tín trên thế giới, của doanh nghiệp, các địa phương và xã hội ở Việt Nam.

B. Sứ mạng

  •  Đào tạo chất lượng cao, đa ngành từ bậc đại học đến sau đại học với các chương trình đào tạo đạt kiểm định theo tiêu chuẩn khu vực (AUN) và quốc tế (ABET).
  • Tập trung nghiên cứu cơ bản có hàm lượng tri thức lớn song hành với nghiên cứu ứng dụng đáp ứng nhu cầu thiết thực phát triển doanh nghiệp, địa phương và xã hội.
  • Giữ vai trò là bộ phận đột phá, tiên phong trong công tác đổi mới quản lý theo mô hình hiện đại và các thông lệ quốc tế, tác động tích cực đến sự phát triển chung của hệ thống ĐHQG-HCM.

C. Mục tiêu

Mục tiêu của Trường ĐHQT là trở thành một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, có khả năng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.

D. Mục tiêu ngắn hạn

Trước mắt, trường ĐHQT sẽ sớm xây dựng Chiến lược phát triển trường giai đọan 5 năm và 10 năm tới. Xây dựng và đưa ra vận hành chính sách mới về tiền lương, hệ thống qui trình, qui định công tác, hệ thống các Bảng mô tả công việc và chức năng của toàn trường, qui định tuyển dụng viên chức và giáo viên theo chuẩn mực quốc tế.

Trường ĐHQT cũng sẽ kiên quyết rà sóat, cải tiến CTĐT theo chuẩn mực quốc tế, tiệm cận với các trường hàng đầu thế giới, trước mắt là các trường xếp hạng cao của hệ thống ĐH Hoa kỳ, đảm bảo liên thông và tương đương hòan tòan với các trường này, hợp tác bình đẳng và các bên cùng có lợi. Thực hiện tòan bộ công việc cần thiết để liên kết về đào tạo và nghiên cứu khoa học với các ĐH này trong thời gian sớm nhất.

Trường ĐHQT sẽ ban hành chính sách đào tạo cán bộ viên chức ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo 100% cán bộ, viên chức, Giáo viên đều kinh qua các khóa đào tạo chuyên nghiệp trong và ngòai nước, nhanh chóng tạo ra sự thay đổi về chất trong công việc.

Đối tác