Hoạt động ĐBCL tại Trường ĐH Quốc tế 

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG Tp.HCM (IU) luôn đặt chất lượng là mục tiêu hàng đầu, đặc biệt là đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Để thành công trong việc đạt được những mục tiêu và thực hiện những yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc tế, trường Đại học Quốc tế đã áp dụng mô hính quản lý chất lượng toàn diện (TQM), được kiến tạo và nhận được ý kiến đóng góp từ các cán bộ của trường vào năm 2005 và áp dụng trên hệ thống toàn trường Đại học vào năm 2007. Hệ thống TQM được vận hành theo hai cấp độ: cấp độ nhà trường và cấp độ Khoa. Hai cấp độ này đề ra quy trình đảm bảo chất lượng tại hầu hết các lãnh vực của trường.Hệ thống này đảm bảo cán bộ nhân viên kiểm soát cơ chế vấn hành theo đúng tiêu chuẩn quốc tế của đào tạo Đại học chất lượng cao (Hình 1).

Hình1. Mô hình TQM tại trường Đại học Quốc tế
( Hồ Thanh Phong, 2009)

Khi thực hiên quy trình gia nhập mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) và Hiệp hội phát triển giảng dạy kinh doanh bậc đại học của Mỹ (AACSB), TQM đã chuyển hóa thành mô hình Kiểm định chất lượng nội bô (Internal Quality Assurance - IQA) vào năm 2010 như sau:

Mô hình bảo đảm chất lượng ở cấp độ nhà trường bắt đầu với các yêu cầu của các bên liên quan được hiểu là tầm nhìn của trường đại học, nhiệm vụ và mục tiêu cho giai đoạn 5 năm (1). Điều này có nghĩa là đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng sẽ luôn luôn bắt đầu với những câu hỏi như với sứ mệnh và mục tiêu và kết thúc với những thành tựu đạt được; thể hiện qua sự hài lòng của các bên liên quan (8) và sự công nhận quốc gia và quốc tế (7 và 9).

Mô hình kiểm định chất lượng nội bộ bao gồm các lĩnh vực sau:

•        Kiểm tra chất lượng nội bộ dựa trên tiêu chuẩn AUN-QA, ABET.

•        Kiểm tra chất lượng cấp cơ sở giáo dục dựa trên tiêu chuẩn của Bộ Giáo Dục và Đào tạo (MOET).

•        Kiểm tra chất lượng đặc biệt: hệ thống phản hồi của các bên liên quan, đánh giá trong và ngoài hệ thống.

•        Hoạt động, theo dõi và cải thiện hệ thống.

Sau 6 năm thành lập, vào năm 2009 chương trình “Kỹ thuật máy tính” đã được Hiệp hội các trường Đại học Đông Nam Á kiểm định chất lượng. Việc đánh thông qua 15 tiêu chí với 68 hạng mục và mỗi tiêu chí được đánh giá dựa trên thang điểm 7 trong đó 4 được đánh giá là “đủ điều kiện” và 5 là “xuất sắc”.

Trong những năm qua, công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài được lãnh đạo nhà trường quan tâm thực hiện nghiêm túc và quyết liệt với những thành quả đáng tự hào khi nhà trường có tỉ lệ số chương trình đạt chuẩn đánh giá AUN-QA trên tổng số chương trình đào tạo của trường rất cao (tổng cộng 09 chương trình được đánh giá chất lượng bởi AUN, trong đó có 02 chương trình Thạc sỹ và 03 chương trình đại học được tái đánh giá), và là cơ sở giáo dục đầu tiên của phía Nam được kiểm định theo chuẩn MOET vào năm 2016 với kết quả đạt được cao nhất phía Nam đến thời điểm này.

Bảng 1. Thống kê các chương trình đạt chuẩn AUN-QA tại trường ĐH Quốc tế

STT

Tên Chương trình đào tạo

Năm đánh giá

1

Công nghệ thông tin

2009, 2017

2

Công Nghệ Sinh Học

2011, 2017

3

Quản trị kinh doanh

2012, 2017

4

Điện tử - Viễn thông

2013

5

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

2015

6

Kỹ thuật Y Sinh

2015

7

Thạc sỹ Công nghệ Sinh học

2016

8

Thạc sỹ Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

2017

9

Công nghệ thực phẩm

2017

 

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020, nhà trường đã cụ thể hóa mục tiêu đảm bảo và cải tiến chất lượng của mình bằng các hoạt động cụ thể bao gồm: đánh giá và kiểm định cấp chương trình đào tạo/cơ sở giáo dục theo chuẩn quốc tế và xếp hạng đại học.

Xem chi tiết tại http://qlcl.hcmiu.edu.vn

Đối tác