1. Bộ tiêu chuẩn AUN

Danh mục đánh giá chất lượng cấp chương trình theo AUN-QA

 

              Tiêu chuẩn                                                                                        Tiêu chí

1. Kết quả học tập dự kiến

1.1 Kết quả học tập dự kiến được xây dựng rõ ràng và được chuyển tải vàochương trình đào tạo

1.2 Chương trình đào tạo khuyến khích khả năng học tập suốt đời

1.3 Kết quả học tập dự kiến bao gồm mục tiêu về kiến thức và kỹ năng chuyên ngành lẫn tổng quát

1.4 Kết quả học tập dự kiến phản ánh rõ ràng yêu cầu của các bên có liên quan

2. Chương trình chi tiết

2.1 Nhà trường có sử dụng bản mô tả chương trình

2.2 Mô tả chương trình thể hiện rõ các kết quả học tập dự kiến và làm thế nào để đạt được các kết quả này

2.3 Chương trình chi tiết chứa nhiều thông tin và được truyền đạt, cung cấp cho các bên có liên quan

3. Cấu trúc và nội dung chương trình

3.1 Nội dung chương trình thể hiện sự cân đối giữa các kiến thức, kỹ năng chung và chuyên ngành

3.2 Chương trình phản ánh tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường

3.3 Mối liên quan giữa các môn học và kết quả học tập dự kiến được xác định rõ

3.4 Chương trình học có liên kết chặt chẽ; và tất cả các môn học đều được tích hợp

3.5 Chương trình thể hiện cả bề rộng lẫn chiều sâu

3.6 Chương trình thể hiện rõ các khối kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành và đề án cuối khóa, luận văn hay luận án

3.7 Nội dung chương trình đào tạo mang tính cập nhật

4. Chiến lược dạy và học

4.1 Đội ngũ giảng viên, nhân viên có chiến lược dạy và học rõ ràng

4.2 Chiến lược dạy và học giúp sinh viên tiếp nhận và sử dụng các kiến thức một cách khoa học

4.3 Chiến lược dạy và học hướng đến người học và góp phần nâng cao chất lượng học tập

4.4 Chiến lược dạy và học khuyến khích các phương pháp học tập chủ động và học cách học

5. Kiểm tra đánh giá sinh viên

5.1 Việc kiểm tra đánh giá sinh viên bao gồm đánh giá đầu vào, quá trình và đầu ra

5.2 Việc kiểm tra đánh sinh viên được tiến hành dựa trên tiêu chí

5.3 Người học được đánh giá thông qua nhiều phương pháp

5.4 Kiểm tra đánh giá phản ánh được kết quả học tập dự kiến và nội dung của chương trình

5.5 Các tiêu chí kiểm tra đánh giá tường minh và công khai

5.6 Hoạt động đánh giá hướng đến việc đạt được các mục tiêu của chương trình

5.7 Các tiêu chuẩn được sử dụng trong đánh giá là tường minh và có tính nhất quán

6. Chất lượng giảng viên

6.1 Đội ngũ giảng viên có năng lực tương xứng với nhiệm vụ được giao

6.2 Đội ngũ giảng viên có đủ số lượng để thực hiện tốt chương trình đào tạo

6.3 Hoạt động tuyển dụng và nâng bậc cho GV căn cứ trên năng lực chuyên môn

6.4 Vai trò và quan hệ giữa các giảng viên được xác định và hiểu rõ

6.5 Công việc được phân công phù hợp với học vị, kinh nghiệm và năng lực của giảng viên

6.6 Khối lượng công việc và hệ thống khen thưởng được thiết kế hướng đến việc nâng cao chất lượng dạy và học

6.7 Trách nhiệm giải trình của GV được quy định rõ ràng

6.8 Có cơ chế rà soát, tham vấn, điều chuyển công tác đối với đội ngũ GV

6.9 Có và thực hiện tốt cơ chế miễn nhiệm, hưu trí và phúc lợi xã hội dành cho GV

6.10 Có hệ thống đánh giá GV hữu hiệu

7. Chất lượng nhân viên hỗ trợ

7.1 Nhân viên thư viện có năng lực, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng

7.2 Nhân viên phòng thí nghiệm có năng lực, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng

7.3 Nhân viên phòng máy tính có năng lực và đáp ứng nhu cầu của người sử dụng

7.4 Nhân viên hỗ trợ sinh viên có năng lực và đủ biên chế để đáp ứng sự hài lòng của người sử dụng

8.Chất lượng sinh viên

8.1 Có chính sách tuyển sinh phù hợp

8.2 Hoạt động tuyển sinh được tổ chức hợp lý

8.3 Thời lượng học tập thực tế được thực hiện đúng theo quy định

9. Tư vấn và hỗ trợ sinh viên

9.1 Có đầy đủ hệ thống theo dõi sự tiến bộ của người học

9.2 Sinh viên nhận được đầy đủ thông tin tư vấn, hỗ trợ học tập và phản hồi về việc học

9.3 Có đủ hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên

9.4 Điều kiện vật chất, môi trường tâm sinh lý xã hội đáp ứng nhu cầu sinh viên

10. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

10.1 Có đầy đủ phòng học (giảng đường, các phòng học nhỏ)

10.2 Có thư viện đáp ứng nhu cầu và được nâng cấp thường xuyên

10.3 Có hệ thống phòng thực hành đáp ứng nhu cầu và được nâng cấp thường xuyên

10.4 Có đủ số lượng máy tính đáp ứng nhu cầu và được nâng cấp thường xuyên

10.5 Các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh môi trường đáp ứng được mọi yêu cầu của địa phương

11. Đảm bảo chất lượng cho quá trình dạy và học

11.1 Tất cả các giảng viên đều tham gia xây dựng chương trình đào tạo

11.2 Sinh viênđược tham gia vào việc xây dựng chương trình đào tạo

11.3 Nhà tuyển dụng tham gia vào việc xây dựng chương trình đào tạo

11.4 Chương trình đào tạo được định kỳ đánh giá

11.5 Các môn học và chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên ý kiến của sinh viên

11.6 Phản hồi từ các đối tượng có liên quan được sử dụng để cải thiện chất lượng

11.7 Quá trình dạy và học, các kế hoạch và phương pháp kiểm tra đánh giá và hoạt tự đánh giá luôn hướng tới đáp ứng mục tiêu đảm bảo chất lượng và cải tiến liên tục

12. Các hoạt động phát triển giảng viên

 

12.1 Có kế hoạch rõ ràng về nhu cầu đào tạo và phát triển cho giảng viên và đội ngũ hỗ trợ

12.2 Các hoạt động đào tạo và phát triển giảng viên và đội ngũ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu đề ra

13. Phản hồi của các bên liện quan

 

13.1 Việc lấy ý kiến phản hồi từ nhà tuyển dụng được thực hiện đầy đủ và có hệ thống

13.2 Việc lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên và cựu sinh viên được thực hiện đầy đủ và có hệ thống

13.3 Việc lấy ý kiến phản hồi từ giảng viên được thực hiện đầy đủ và có hệ thống

14. Đầu ra

14.1 Tỷ lệ tốt nghiệp thỏa đáng và tỷ lệ bỏ học ở mức chấp nhận được

14.2 Thời gian tốt nghiệp trung bình hợp lý

14.3 Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tìm việc tốt

14.4 Mức độ tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên đạt yêu cầu

15. Sự hài lòng của các bên liên quan

15.1 Các bên có liên quan có phản hồi tốt

2. Thang điểm đánh giá

Đánh giá chất lượng chương trình được đo trên thang 7 điểm. Ý nghĩa của từng điểm trong thang 7 điểm có thể hiểu như sau (Trích Tài liệu hướng dẫn Đánh giá chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA):

1. Hoàn toàn không đầy đủ, cần cải thiện ngay lập tức

2. Không đầy đủ, cần cải tiến

3. Không đầy đủ nhưng cải tiến nhỏ sẽ làm cho đầy đủ

4. Đầy đủ như mong đợi (đáp ứng các nguyên tắc và tiêu chuẩn AUN-QA)

5. Tốt hơn so với mong đợi (vượt quá các nguyên tắc và tiêu chuẩn AUN-QA)

6. Thực tiễn tốt

7. Xuất sắc (dẫn đầu)

Đối tác