HỘI NGHỊ/HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2014

TT HỘI NGHỊ/HỘI THẢO THỜI GIAN LĨNH VỰC TỔNG SỐ KHÁCH THAM DỰ
SỐ KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC
QUỐC TẾ
1 The 5th Intenational Conference on the Development of Biomedical Engieneering 16-18/06/2014 Kỹ thuật Y sinh 300 200  
2 The 16th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS2014)  4-6/12/2014 Công nghệ Thông tin 160 120 TỔ CHỨC @WAS,
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
3 The 5th Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2014)  80 40
TRONG NƯỚC
1 Microbial Metagenomics Feed into Environmental Biotechnology 13/02/2014 Công nghệ Sinh học 20 1  
2 Họp với Khoa CNSH về hợp tác nghiên cứu ung thư và đào tạo Sau Đại Học 27/02/2014 Công nghệ Sinh học 20 0  
3 A characterization of the free disposal condition for nonconvex economies on infinite-dimensional commodity spaces 7/03/2014 Toán 15 1  
4 Các phương pháp phi tham số và ứng dụng trong Kinh Tế Tài Chính 13/03/2014 Quản trị Kinh doanh 25 1  
5 Parallel Programming on HPC System 28/03/2014 Công nghệ Thông tin 30 0  
6 Nanostructure 24/04/2014 Kỹ thuật Y sinh 10 1  
7 Risk Management 24/04/2014 Toán Ứng dụng - Tài chính 30 1  
8 Cardiac Rhythm Management Clinical Engineering 22/10/2014 Kỹ thuật Y sinh - Điện tử Viễn thông 30 1  
9 Lab-on-a-Chip devices and their potential for biomedical applications 28/11/2014 Kỹ thuật Y sinh - Điện tử Viễn thông 30 1  
Đối tác