HỘI NGHỊ/HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2015

TT Nội dung Lĩnh vực Thời gian tổ chức Cơ quan chủ trì Quy mô
A Trong nước
1 Hội thảo "Phát triển nguồn nhân lực vùng Nam Bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Thực trạng và giải pháp" Quản trị nguồn nhân lực 05-06-2015 Trường ĐH Quốc tế
Học viện chính trị KV II
80
2 Tọa đàm "Sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực" Đổi mới sáng tạo trong KH&CN 12-08-2015 Trường ĐH Quốc tế
Ban tuyên giáo TƯ - ĐHQG-HCM
60
3 Hội thảo "Phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Việt Nam" Chế biến, tiêu thụ nông sản 24-09-2015 Trường ĐH Quốc tế
Báo Tuổi trẻ
90
B Quốc tế
1 An overview of the actuarial function in France and Vietnam Toán/ Tài chính 12-02-2015 Trường ĐH Quốc tế 30
2 Biotechnology: Contemporary and Future Look. Speaker: Prof. Harvey Lodish Công nghệ Sinh học 25-05-2015 Trường ĐH Quốc tế
Nanogen Technology
NXB Trẻ
200
3 The International Society of Science and Applied Technologies on MCSE 2015 Toán ứng dụng, dữ liệu lớn, hệ thống thông tin, phân tích dữ liệu 08 - 10/06/2015 Trường ĐH Quốc tế 40
4 The Chain-Ladder Claims Reserving Method in Insurance Workshop. Presenter: Mario V. Wuthrich Toán/ Tài chính 18-06-2015 Trường ĐH Quốc tế 60
5 New Perspectivees in Business, Economics and Management and Practice Tài chính 09 - 11/07/2015 Trường ĐH Quốc tế 150
6 Genomic Medicine 2015 Công nghệ Sinh học 20 - 21/07/2015 Trường ĐH Quốc tế 80
7 The 16th Asia-Pacific Industrial Engineering and Management Systems (APIEMS2015) Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 08 - 11/12/2015 Trường ĐH Quốc tế
APIEMS
300

Đối tác