QUI TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH  SINH VIÊN

TT Thời gian Tên công việc Đơn vị Nội dung công việc Biểu mẫu
I. ĐĂNG KÝ, XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI
1 Đầu tháng 11 Thông báo Phòng QLKH Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên qua email, công văn (bản giấy), website đến giảng viên, Phòng ĐTSĐH, Phòng CTSV, VP Đoàn Thanh niên
2 Tháng 11 Nộp hồ sơ GVHD
CNĐT
Nộp về Khoa/Bộ môn bộ hồ sơ đăng ký gồm thuyết minh và dự toán kinh phí (01 bản tiếng Việt, 01 bản tiếng Anh) S1, S2, S1_EN, S2_EN
Khoa/Bộ môn Gửi về Phòng QLKH:
- Công văn đề xuất danh sách Hội đồng xét duyệt S7
- Danh sách tổng hợp các đề tài S8
- Bộ hồ hơ đăng ký của từng đề tài, gồm thuyết minh và dự toán kinh phí (01 bản tiếng Việt, 01 bản tiếng Anh) S1, S2, S1_EN, S2_EN
3 Tháng 12 Xét duyệt Phòng QLKH Trình BGH xem xét và phê duyệt Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt
Gửi Quyết định về các Khoa/Bộ môn
Khoa/Bộ môn Tiến hành họp xét duyệt các đề tài
Gửi về Phòng QLKH:
- Biên bản họp Hội đồng S9
- Các phiếu đánh giá thuyết minh S10
- Danh sách tổng hợp các đề tài đã xét duyệt, được xếp theo thứ tự ưu tiên S11
- Danh sách tổng hợp thông tin của GVHD S12
II. CẤP KINH PHÍ VÀ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
4 Đầu tháng 1 Phê duyệt Phòng QLKH Trình BGH xem xét và phê duyệt Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện đề tài
Gửi Quyết định về các Khoa/Bộ môn
5 Giữa tháng 1 Bàn giao hồ sơ CNĐT Nộp về Khoa/Bộ môn hồ sơ đã chỉnh sửa theo ý kiến nhận xét của Hội đồng xét duyệt và theo Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện đề tài
Khoa/Bộ môn Gửi về Phòng QLKH:
- Công văn bàn giao hồ sơ S13
- Bộ hồ hơ hoàn chỉnh của từng đề tài, gồm thuyết minh và dự toán kinh phí (03 bản tiếng Việt, 01 bản tiếng Anh) S1, S2, S1_EN, S2_EN
6 Cuối tháng 1 Ký hợp đồng Phòng QLKH Soạn thảo hợp đồng dựa trên nội dung và kinh phí được phê duyệt
Phòng KHTC Kiểm tra thông tin chung và phần kinh phí của hợp đồng
GVHD Ký hợp đồng với Nhà trường và có trách nhiệm thanh quyết toán hợp đồng
7 Từ tháng 1 Thực hiện đề tài GVHD
CNĐT
Thực hiện nghiêm túc nội dung của hợp đồng
Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi phát sinh, cần gửi Phiếu đề nghị theo mẫu về Phòng QLKH S4
S5
S6
Phòng QLKH Hỗ trợ những thủ tục cần thay đổi (nếu có) liên quan đến gia hạn thời gian thực hiện, điều chỉnh hạng mục kinh phí và hủy thực hiện đề tài
Thực hiện các thủ tục, quyết định hủy, hoàn trả lại kinh phí khi đề tài trễ tiến độ
Phòng KHTC Hỗ trợ những thủ tục cần thiết liên quan đến tạm ứng kinh phí, điều chỉnh hạng mục kinh phí của đề tài phát sinh từ yêu cầu của GVHD
Báo cáo BGH về việc chậm thanh quyết toán theo tiến độ hợp đồng
Thực hiện các thủ tục, quyết định hoàn trả lại kinh phí
III. NGHIỆM THU ĐỀ TÀI
8 Tháng 12
(nếu thời gian thực hiện đề tài 12 tháng)
Báo cáo tổng kết và quyết toán CNĐT Nộp về Khoa/Bộ môn 01 cuốn báo cáo tổng kết và minh chứng sản phẩm của đề tài
Hạn chót: 01 tháng trước khi kết thúc hợp đồng
S3 hoặc
S3_EN
Phòng QLKH Hỗ trợ GVHD phần báo cáo tổng kết, kiểm tra nội dung và sản phẩm đúng như hợp đồng và thuyết minh được duyệt
Phòng KHTC Hỗ trợ GVHD quyết toán kinh phí đề tài
Thành lập Hội đồng nghiệm thu Khoa/Bộ môn Gửi về Phòng QLKH:
- Công văn đề xuất Hội đồng nghiệm thu
Nguyên tắc thành lập: GVHD không nằm trong danh sách Hội đồng
S14
- 01 cuốn Báo cáo tổng kết và minh chứng sản phẩm của đề tài S3 hoặc
S3_EN
Phòng QLKH Trình BGH xem xét và phê duyệt Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu
Gửi Quyết định về Khoa/Bộ môn
Khoa/Bộ môn Tiến hành họp nghiệm thu đề tài
GVHD
CNĐT
Nộp về Khoa/Bộ môn hồ sơ đã chỉnh sửa theo ý kiến nhận xét của Hội đồng nghiệm thu
Khoa/Bộ môn Gửi về Phòng QLKH:
- Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu S15
- Các phiếu đánh giá nghiệm thu S16
- 01 cuốn Báo cáo tổng kết và minh chứng sản phẩm của đề tài S3 hoặc
S3_EN
9 Tháng 1 Thanh lý hợp đồng và thanh toán kinh phí đợt 2 GVHD
CNĐT
Thực hiện không quá 03 ngày sau khi có Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng

 

Ghi chú:

1. Giải thích từ ngữ: CNĐT: Chủ nhiệm đề tài là sinh viên, học viên cao học; GVHD: Giảng viên hướng dẫn; Phòng QLKH: Phòng Quản lý Khoa học; Phòng KHTC: Phòng Kế hoạch Tài chính

2. Tải về biểu mẫu đề tài sinh viên từ địa chỉ:

https://www.hcmiu.edu.vn/Nghien-Cuu-Khoa-hoc-Research/Bieu-mau-Forms (Mục 6. Sinh viên)

Đối tác