CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN VÀ TRAO ĐỔI SINH VIÊN TRỰC TIẾP HỌC LẤY TÍN CHỈ

Tổng quan

Định nghĩa

* Chương trình Trao đổi Sinh viên

Chương trình trao đổi sinh sinh, dành cho Sinh–viên-đến

Đây là chương trình dành cho sinh viên thuộc các trường đại học/viện có ký kết trao đổi sinh viên với trường Đại học Quốc tế (ĐHQT). Thông qua chương trình này sinh viên quốc tế có cơ hội tìm hiểu sở thích học thuật của mình, khám phá thêm về đất nước cũng như con người Việt Nam.
Qua quá trình học tập lấy tín chỉ từ 1 đến 2 học kì tại trường ĐHQT, sinh viên sẽ không được trường ĐHQT cấp bằng, tuy nhiên các tín chỉ và điểm số các môn học tương đương mà các bạn hoàn tất trong giai đoạn này sẽ được chuyển về trường đại học/ viện tại nước của mình.

Chương trình trao đổi sinh viên, dành cho Sinh-viên-đi

Cả sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam đang theo học chương trình 4 năm hoặc chương trình liên kết tại ĐHQT đều có cơ hội học tập lấy tín chỉ từ 1 đến đến 2 học kì tại các trường đối tác có ký kết trao đổi sinh viên với Trường.
Sinh viên tham gia chương trình này mặc dù không được trường đối tác cấp bằng, nhưng số tín chỉ và điểm số các môn học tương đương mà sinh viên hoàn tất tại trường đối tác sẽ được công nhận và chuyển về trường ĐHQT.

* Chương trình trao đổi sinh viên trực tiếp (chỉ áp dụng cho Sinh-viên-đến)

Chương trình học tập ngắn hạn lấy tín chỉ là chương trình mà sinh viên phải đóng học phí trực tiếp cho trường-tiếp-nhận. Đây là chương trình được thiết kế dành cho các bạn sinh viên đang theo học ở những trường không nằm trong khuôn khổ ký kết trao đổi sinh viên với trường ĐHQT, hoặc không được chọn lựa thông qua chương trình trao đổi sinh viên thông thường. Sinh viên dạng này được phép đăng ký theo học lấy tín chỉ từ 1 đến 2 học kỳ tại trường ĐHQT.

* Đối tác Trao đổi Sinh viên của trường Đại học Quốc Tế

Châu lục

Quốc Gia

Trường Đại học/Viện

Châu Mỹ

Canada

Thompson Rivers University

USA

Marquette University

University of Arkansas, Fort Smith

Châu Úc

Australia

University of  Newcastle

Châu Á

Japan

Hokkaido University

Osaka University:
Graduate School of Engineering
International Center for Biotechnology

Otaru University of Commerce

Tokyo University of Agriculture and Technology

Yamaguchi University

Korea

Konkuk University

Pusan National University
College of Business Administration
College of Engineering

University of Seoul

Thailand

Thammasat University:
Sirindhorn International Institute of Technology

Châu Âu

Austria

Management Center Innsbruck (MCI)

Denmark

University of Southern of Denmark:
Faculty of Engineering

France

Ecole de Management de Normandie

Ireland

University College Dublin

Germany

Reutlingen University:
ESB Business School

Munich University of Applied Sciences

Spain

University of Alicante

Miguel Hernández University of Elche

Universidad Carlos III de Madrid 

Sweden

Jönköping University:
School of Engineering

Others

gLink

Toàn thế giới

International Student Exchange Program (ISEP)

Đối tác