Biểu mẫu 24

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học tính đến tháng 10 năm 2015

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Học phí 1SV/năm

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2014-20151

Tiến sỹ ngành QTKD

Tiến sỹ ngành CNSH

triệu đồng/ năm

106,7

125,0

2

Thạc sỹ

triệu đồng/ năm

63,5

3

Chuyên khoa Y cấp II

triệu đồng/ năm


4

Đại học

triệu đồng/ năm

41,7

5

Chuyên khoa Y cấp I

triệu đồng/ năm


6

Cao đẳng

triệu đồng/ năm


7

Trung cấp chuyên nghiệp

triệu đồng/ năm


II

Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2014-20151

Tiến sỹ

triệu đồng/ năm


2

Thạc sỹ

triệu đồng/ năm


3

Chuyên khoa Y cấp II

triệu đồng/ năm


4

Thạc sỹ (Hệ liên kết)

Đại học (Hệ liên kết)

triệu đồng/ năm

151,9

56,2

5

Chuyên khoa Y cấp I

triệu đồng/ năm


6

Cao đẳng

triệu đồng/ năm


7

Trung cấp chuyên nghiệp

triệu đồng/ năm


III

Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường năm học 2014-2015


 

1

Tiến sỹ

triệu đồng/ năm


2

Thạc sỹ

triệu đồng/ năm


3

Chuyên khoa Y cấp II

triệu đồng/ năm


4

Đại học

triệu đồng/ năm


5

Chuyên khoa Y cấp I

triệu đồng/ năm


6

Cao đẳng

triệu đồng/ năm


7

Trung cấp chuyên nghiệp

triệu đồng/ năm


IV

Tổng thu năm 2014


237,0

1

Từ ngân sách

Tỷ đồng

20,1

2

Từ học phí, lệ phí

Tỷ đồng

204,8

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

2,6

4

Từ nguồn khác

Tỷ đồng

9,5


TP.HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2015

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học
Năm học 2014-2015

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Học phí 1SV/năm

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2014-20151

Tiến sỹ

triệu đồng/ năm

127.320

2

Thạc sỹ

triệu đồng/ năm

63.660

3

Chuyên khoa Y cấp II

triệu đồng/ năm


4

Đại học

triệu đồng/ năm

35.013

5

Chuyên khoa Y cấp I

triệu đồng/ năm


6

Cao đẳng

triệu đồng/ năm


7

Trung cấp chuyên nghiệp

triệu đồng/ năm


II

Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2014-20151

Tiến sỹ

triệu đồng/ năm


2

Thạc sỹ

triệu đồng/ năm


3

Chuyên khoa Y cấp II

triệu đồng/ năm


4

Đại học (Hệ liên kết)

triệu đồng/ năm

46.684

5

Chuyên khoa Y cấp I

triệu đồng/ năm


6

Cao đẳng

triệu đồng/ năm


7

Trung cấp chuyên nghiệp

triệu đồng/ năm


III

Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường năm học 2014-2015


 

1

Tiến sỹ

triệu đồng/ năm


2

Thạc sỹ

triệu đồng/ năm


3

Chuyên khoa Y cấp II

triệu đồng/ năm


4

Đại học

triệu đồng/ năm


5

Chuyên khoa Y cấp I

triệu đồng/ năm


6

Cao đẳng

triệu đồng/ năm


7

Trung cấp chuyên nghiệp

triệu đồng/ năm


IV

Tổng thu năm 2013


198,201

1

Từ ngân sách

Tỷ đồng

2,200

2

Từ học phí, lệ phí

Tỷ đồng

186,901

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

4,920

4

Từ nguồn khác

Tỷ đồng

4,180


TP.HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu

Hiệu trưởng

Đối tác