Thông tin Liên hệ:

Trường Đại học Quốc tế

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: (028) 37244270

Fax: (028) 37244271

Email:  info@hcmiu.edu.vn

Bản đồ

Phòng Tổ Chức Hành Chính

Phòng O2 - 709

Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: 3225

 

Phòng Đào Tạo Đại học

Phòng O2 - 710

Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: 3221, 3321, 3229, 3885

Website: http://csc.hcmiu.edu.vn/oaa

 

Phòng Đào Tạo Sau Đại học

Phòng O2 - 604

Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: 3120

 

Phòng Kế hoạch Tài chính (học phí, học bổng)

Phòng O2 - 701

Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: 3222, 3420, 3311

 

Phòng Quản lý Khoa học

Phòng O2 - 706

Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: 3338, 3855

 

Phòng Quan hệ đối  ngoại

Phòng O2 - 704

Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: 3220, 3999

 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng O1 - 102

Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: 3826, 3334

Website: http://osa.hcmiu.edu.vn

 

Phòng Y tế

Phòng O2 - 304

Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: 3369

 

Đoàn Thanh niên

Phòng O1 - 111

Điện thoại: (08) 37244270 - số máy lẻ: 3240, 3730

 

Thư viện

Phòng A2

Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: 3241

 

Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin (hỗ trợ về các vấn đề liên quan tới Blackboard, Email, E - library ...)

Phòng O2 - 312

Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: 3366

Website: http://www.hcmiu.edu.vn/cis

Đối tác