Đề tài Nghiên cứu Khoa học

Công tác nghiên cứu khoa học được xúc tiến thông qua những hoạt động sau:

  • Xây dựng kế hoạch và chiến lược nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
  • Nghiên cứu, xây dựng và quản lý các quy trình đánh giá và nghiên cứu các dự án R&D.
  • Khuyến khích và nâng cao các hoạt động nghiên cứu thông qua hợp tác, hướng dẫn và giúp đỡ các giảng viên, chuyên viên và sinh viên tham gia thực hiện các dự án và hỗ trợ đăng kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học.
  • Tìm kiếm và xúc tiến các cơ hội hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tìm kiếm các nguồn trợ cấp từ các tổ chức trong nước và quốc tế.
  • Tổ chức và điều phối các buổi hội thảo và hội nghị chuyên đề trong nước và quốc tế.
Đối tác