DANH SÁCH HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2017

TT Nội dung Lĩnh vực Thời gian tổ chức Cơ quan chủ trì Quy mô
A Trong nước
1 Hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VIII Thủy sản 19 - 24/06/2017 Trường ĐH Quốc tế 100
2 Seminar Microwave Imaging Điện tử Viễn thông 14 - 21/12/2017 Trường ĐH Quốc tế 50
3 Tọa đàm Nghề Xây dựng trong cách mạng công nghiệp 4.0 Kỹ thuật Xây dựng 20/12/2017 Trường ĐH Quốc tế 50
B Quốc tế
1 Hội nghị Quốc tế Genomic Medicine 2017 Công nghệ Sinh học 17 - 18/08/2017 Trường ĐH Quốc tế 100
2 Báo cáo khoa học “Genetically modified crops adoption global social economic impacts & potential benefits for Vietnam” Công nghệ Sinh học 08/09/2017 Croplife Việt Nam 50
3 Hội thảo quốc tế về Tài chính & Ngân hàng tại Việt Nam 2017 (VSBF 2017) Tài chính & Ngân hàng 26 - 28/10/2017 Trường ĐH Quốc tế 100
4 Hội nghị quốc tế Advances in Stem cell researchs and applications: from Bench to clinic Công nghệ Sinh học 02 - 05/11/2017 Hội tế bào gốc Tp.HCM 70
5 Hội nghị quốc tế Space Science and Applications Khoa học Không gian 12 - 15/12/2017 Trường ĐH Quốc tế 70

Đối tác