1. Chính phủ:

2. Sở Khoa học & Công nghệ:

3. Bộ Khoa học & Công nghệ:

4. Bộ Giáo dục & Đào tạo:

5. Quỹ Nafosted:

6. Đại học Quốc gia TPHCM:

7. Đại học Quốc tế:

Đối tác