Danh mục các văn bản Pháp quy

 

TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1  18/2013/L-CTN  28/11/2013 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013
2 08/2012/QH13 18/06/2012 Luật giáo dục Đại học 2012
3 75/2006/NĐ-CP 8/2/2006 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
4 141/2013/NĐ-CP 10/24/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Đại học 
5 58/2010/QH12 15/11/2010 Luật viên chức
6 29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
7 22/2008/QH12 13/11/2008 Luật Cán bộ, Công Chức
8 15/2003/QH11 26/11/2003 Luật thi đua, khen thưởng
9 47/2005/QH11 14/06/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
10 10/2012/QH13 1/5/2013 Bộ Luật Lao động 2013
11 44/2013/NĐ-CP 5/10/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Hợp đồng lao động
12 45/2013/NĐ-CP 5/10/2013 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
13 102/2013/NĐ-CP 9/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động vềlao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
14 34/2008/NĐ-CP 25/03/2008 Tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
15 71/2006/QH11 29/06/2006 Luật BHXH của Quốc hội nước CHXHCN VN
16 152/2006/NĐ-CP 12/12/2006 Hướng dẫn Luật BHXH
17 19/2008/TT-BLĐTBXH  9/23/2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Nghị định 152/2006/NĐ-CP
18 03/2007/TT-BLĐTBXH 1/30/2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Nghị định 152/2006/NĐ-CP
19 23/2012/TT-BLĐTBXH 10/18/2012 Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH và Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH
20 127/2008/NĐ-CP 12/12/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp
21 04/2009/TT-BLĐTBXH 1/22/2009 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP
22 204/2004/NĐ-CP 12/14/2004 Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
23 04/2007/QH12 11/21/2007 Luật Thuế thu nhập cá nhân 
24 50/2005/QH11 12/12/2005 Luật sở hữu trí tuệ 
25 36/2009/QH12 6/29/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ
26 88/2010/NĐ-CP 8/16/2010 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
27 105/2006/NĐ-CP 9/22/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
28 119/2010/NĐ-CP 12/30/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
29 29/2013/QH13 6/18/2013 Luật Khoa học Công nghệ
30 08/2014/NĐ-CP 1/27/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
31 43/2013/QH13 11/26/2013 Luật Đấu thầu
32 44/2013/QH13 11/26/2013 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
33 47/2014/QH13 6/16/2014 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
34 56/2010/QH12 11/29/2010 Luật thanh tra
35 33/2005/QH11 6/27/2005 Bộ luật Dân sự
36 36/2005/QH11 6/14/2005 Luật Thương Mại
37 68/2014/QH13 11/26/2014 Luật Doanh nghiệp
38 50/2014/QH13  6/18/2014 Luật xây dựng 
39 133/2008/NĐ-CP  12/31/2008 Nghị định thi hành Luật CGCN
40 103/2011/NĐ-CP  11/15/2011 sửa đổi bổ sung Nghị định 133 ve CGCN
41 95/2014/NĐ-CP  10/17/2014 Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính với KHCN
42 73/2012/NĐ-CP  9/26/2012 Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
43 34/2014/TT-BGDĐT  10/15/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
44 55/2005/QH11  11/29/2005 Luật phòng chống tham nhũng
45 27/2012/QH13 11/23/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng
46 59/2013/NĐ-CP 6/17/2013 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng
Đối tác